Vedtægter for Bjæverskov Brugsforening.


Navn og organisation
§ 1

Foreningens navn er Bjæverskov Brugsforening.
Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.


Hjemsted

§ 2

Foreningen har hjemsted i Køge Kommune.

 

Formål

§ 3

 

Stk. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser, samtoptage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne.
Stk. 2. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Coop amba ( Fællesforeningen forDanmarks Brugsforeninger ) herefter kaldet Coop amba og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem Coop Danmark A/S.
Stk. 3. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed og kan tegne kapital i disse.

 

Medlemskab
§ 4


Stk. 1. Foreningen tilbyder 2 former for medlemskab:
a) Almindeligt medlemskab
b) Institutionelt medlemskab

 

Stk. 2. Som almindelige medlemmer kan optages enhver myndig person. Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende. Indmeldelsesbegæringen underskrives af den, der ønsker sig indmeldt. Nyindmeldte medlemmer kan efter ønske få udleveret at eksemplar af foreningens vedtægter.
Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de almindelige som de institutionelle medlemmer.

 

Stk. 3. Til alle medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer.
Ved dødsfald kan ægtefællen fortsætte medlemskabet.

 

Stk. 4. Medlemmer betaler indmeldelsesgebyr og er berettigede til lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom. . Er foreningen tilsluttet Landfordelsordningen, er medlemmet endvidere berettiget til at modtage bonus og øvrige medlemsfordele i overensstemmelse med de herom til enhver tid fastsatte regler og vilkår i Landsfordelsordningen.

 

Stk. 5. Institutionelle medlemmer betaler indmeldelsesgebyr og er berettigede til lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.

 

Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske uden varsel.

 

Stk. 7. Medlemmer som ikke i det foregående kalenderår har registreret køb med medlemskortet, skal kunneslettes som medlem.

 

Stk. 8. Et medlem, der virker imod foreningens formål, kan ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af foreningen, når to tredjedele af de afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning godkenderforslaget.

 

Finansiering og ansvar

§ 5


Stk. 1. Foreningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser og gennem medlemmernes indbetalte andelskapital, jf. stk. 2, gennem ansvarlig lånekapital, jf. stk. 4, samt ved optagelse af lån. Den af medlemmerne indbetalte andelskapital er ansvarlig for Brugsforeningens forpligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af andelskapitalen eller af Brugsforeningens formue. Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital.

 

Stk. 2. Ved indmeldelse skal et personligt medlem eller institutionelt medlem af Brugsforeningen indbetales et af bestyrelsen fastsat indskud på kr. 200,- på en andelskonto i Brugsforeningen. Andelskontoen forrentes ikke.

 

Stk. 3. Anmodning om tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen fra et medlem betragtes som en udmeldelse, og tilbagebetaling af indeståendet sker i overensstemmelse med næste afsnit. Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, sletning eller død ret til at få tilbagebetalt indeståendet på andelskontoen uden ugrundet ophold. Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer midlertidigt udskyde tilbagebetalingen til udmeldte medlemmer. Krav på tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående regler. Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indeståendet på andelskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen.

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital.

 

Generalforsamlingen

§ 6


Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægter er henlagt til bestyrelsen.

 

Stk. 2. Mødeberettigede er alle foreningens medlemmer og deres ledsager. Efter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer og deres ledsager (ægtefælle/samboende) stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare. Uddeleren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen. Hvis bestyrelsesmedlemmer er valgt i henhold til § 7, stk. 1, har foreningen øvrige medarbejder – uanset medlemskab – ikke stemmeret og valgbarhed ved valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Medlemmer kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

 

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken.

 

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og ske senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde bestyrelsen finder hensigtsmæssig. Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab, samt eventuelle forslag foreligge i foreningens butik til udlevering til medlemmerne.

 

Stk. 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af én suppleant.
8. Eventuelt.

 

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere end der skal vælges.

 

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 50 – dog højst 1/10 – af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidigangiver hvad der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelsen skar med mindst 5 og højst 14 dages varsel.

 

Stk. 8. Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af ordstyrer og sekretær.

 

Bestyrelsen

§ 7


Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 7 og højest 9 medlemmer. Heraf vælges 7 medlemmer af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen 1 suppleant for 1 år. Foreningens medarbejdere, dog undtaget uddeleren, kan vælge 2 medlemmer. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanter for disse vælges for 2 år ved et valg, der holdes inden 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens uddeler deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

 

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem eller uddeler må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod foreningen.

 

Stk. 3. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen, når vedkommende ikke længere er ansat i foreningen.

 

Stk. 4. På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingen.

 

Stk. 5. Bestyrelsen mødes normalt hver måned, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det.

 

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed.

 

Stk. 7. Bestyrelsen tager beslutning om:
1. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed, samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse.
2. Indmeldelse af foreningen i de af Coops organiserede kæder, tilslutning til Landfordelsordningen og indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med foreningens formål.
3. Antagelse og afskedigelse af uddeler og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne.
4. Betalingsbetingelserne for foreningens varesalg.
5. Indmeldelsesgebyr for medlemmer og for institutionelle medlemmer.
6. Øvrige lokale medlemsfordele.
7. Antagelse eller afskedigelse af foreningens regnskabsfører eller træffer aftale med Coops om regnskabsføringen.

 

Stk. 8. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning afgarantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Regnskab

§ 8


Stk. 1. Bestyrelsen har taget ansvaret for, at årsregnskabet med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger.

 

Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelse under hensyn til uge afslutningen ved årsskiftet.

 

Revision
§ 9


Revision af brugsforeningen virksomhed udføres af Rsm Beierholm, såfremt der ikke af generalforsamlingen er vedtaget en tilsvarende betryggende revisionsform.

 

Vedtægtsændringer
§ 10


Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men hvis dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed.

 

Sammenslutninger
§ 11


Foreningen kan sammensluttes med andre brugsforeninger eller med Coop, når forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge § 10.

 

Opløsning
§ 12


Til opløsning af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.

 

Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges tre likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til brugsforeningsbevægelsens fremme.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den. 25. april 2017
Bestyrelsen

 

Formand Birthe Nielsen
Næstformand Ole Bælum
Sekretær Jette Wisborg
Flemming Larsen
Lotte Svendsen
Hans Erik Jensen
Bente Persson
Anders Larsen medarbejder valgt
Tinna Sørensen medarbejder valgt

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: